ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

NÁZOV VYUČUJÚCI
POHYBOVO-RELAXAČNÝ

pondelok

12.45 - 14.15
 
PaedDr.Denisa CIGÁNIKOVÁ
NEVARENÉ - NEPEČENÉ

streda

 
12.45 - 14.15
 
PaedDr. Denisa CIGÁNIKOVÁ

 

Ponuka krúžkovej činnosti bola prispôsobená záujmom detí.

Samozrejme, okrem aktivít ponúkaných počas krúžkovej činnosti, je pripravený aj bohatý program iných mimoškolských aktivít - divadelné predstavenia, exkurzie a výlety, rôzne netradičné formy učenia - zážitkové učeie, integrovanie (prelínanie) rôznych predmetov, cvičenia v prírode, besedy a akcie zamerané na prevenciu zameranú na ochranu zdravia, prevenciu zameranú na predchádzanie šikanovaniu, nepriaznivým vplyvom prostredia, škodlivých a návykovýcch látok, ale aj zachovávanie ľudových tradícií - Lucie, Vynášanie Moreny, či obľúbená Šarkaniáda, Karneval, Detská olympiáda, ale aj Nocovanie v škole.

 

Vzdelávací poukaz

Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy.

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

"Pri realizácii systému financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami sa využívajú vzdelávacie poukazy. Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie poukazy prijímajú školy a školské zariadenia, ktoré tvoria sústavu škôl a sústavu školských zariadení podľa osobitného predpisu, najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Na základe vzdelávacieho poukazu škola a školské zariadenie poskytujúce záujmové vzdelávanie držiteľovi poukazu obdržia prostredníctvom zriaďovateľa z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra finančný príspevok na svoju činnosť až do hodnoty poukazu. Hodnotu poukazu určuje ministerstvo."

Hodnota vzdelávacieho poukazu pre rok 2015 je 3€/mesiac (30 €/rok).

www.minedu.sk/vzdelavacie-poukazy/

TOPlist