VÝŠKA A ÚHRADA STRAVNÉHO

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom alebo žiakom za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.  V školskej jedálni sa môžu stravovať aj iné fyzické osoby.

Výška stravného poplatku bola určená Všeobecne záväzným nariadením obce Liešťany č.7/2014 zo dňa 2.1.2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Viac tu: https://www.liestany.eu/samosprava/vzn/a7-2014/

Zároveň musíme oznámiť všetkým stravníkov, že neustály nárast cien základných potravín nás donútil k zmene pásma a zvýšenou ceny stravnej jednotky súčnnťd1. 1. 2018. Veríme, že nie výrazný nárast ceny strávenej jednotky vám nespôsobíkomplikavie vo vašom rozpočte a veríme, že aj naďalej budeme poskytovať našim stravníkov kvalitnú a zdravú stravu v súlade s  s §140 ods.9 Školského zákona a v súlade s VZN 2/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce https://m.liestany.sk/samosprava/vzn/a2-2017/ a to nasledovne:

Deti MŠ v Liešťanoch,
stravníci
od 2– do 6 rokov
od 1.1.
2018
desiata: 0,28 € 0,30 €
obed: 0,68 € 0,72 €
olovrant: 0,23 € 0,25 €
režijné náklady: 3€ 3 €
SPOLU: (bez rež. n.) 1,19 € 1,27 €
Žiaci ZŠ v Liešťanoch,
stravníci
od 6 – do 11 rokov
od 1.1.
2018
desiata: 0,33 € 0,45 €
obed: 1,01 € 1,09 €
olovrant: - -
režijné náklady: 3€ 3€
SPOLU: (bez rež. n.) 1,34 € 1,54 €
Dospelí stravníci  
desiata: - -
obed: 1,19 € 1,26
olovrant: - -
režijné náklady: 1,39 € 1,49
SPOLU: 2,58 € 2,75 €

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a iné fyzické osoby, stravujúce sa v školskej jedálni sú povinné uhradiť finančný príspevok v prospech účtu Školskej jedálne najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Z platby musí byť zrejmé, za ktorého stravníka je platba poukázaná.

Strava sa uhrádza :   

- poštovou poukážkou;

- prevodným príkazom prostredníctvom internet bankingu.

  IBAN ŠJ: SK18020000000020238382

TOPlist