VÝŠKA A ÚHRADA STRAVNÉHO

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom alebo žiakom za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.  V školskej jedálni sa môžu stravovať aj iné fyzické osoby.

Výška stravného poplatku je určená aktuálnym Všeobecne záväzným nariadením obce Liešťany o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Viac tu:www.liestany.sk/samosprava/vzn/

Zároveň musíme oznámiť všetkým stravníkov, že neustály nárast cien základných potravín nás donútil k zmene pásma a zvýšenou ceny stravnej jednotky s účinnosťou od 1. 9. 2019. Veríme, že nie výrazný nárast ceny stravnej jednotky vám nespôsobí komplikácie vo vašom rozpočte a veríme, že aj naďalej budeme poskytovať našim stravníkov kvalitnú a zdravú stravu v súlade s  s §140 ods. 9 Školského zákona.

Uvádzame aktuálne ceny stravných jednotiek (aj postupné úpravy):

Deti MŠ v Liešťanoch,
stravníci
od 2– do 6 rokov
Od
1.1.
 2018
Od 1.9.2019
desiata: 0,28 € 0,30 € 0,36 €
obed: 0,68 € 0,72 € 0,85 €
olovrant: 0,23 € 0,25 € 0,24€
režijné náklady: 3€ 3 € 3 €
SPOLU: (bez rež. n.) 1,19 € 1,27 € 1,45 €
Žiaci ZŠ v Liešťanoch,
stravníci
od 6 – do 11 rokov
od 1.1.
2018
Od 1.9.2019
desiata: 0,33 € 0,45 € 0,49 €
obed: 1,01 € 1,09 € 1,15 €
olovrant: - -  
režijné náklady: 3€ 3€ 2 €
SPOLU: (bez rež. n.) 1,34 € 1,54 € 1,64 €
 

Dospelí stravníci Od 1.1.2018  Od 1.9.2019 Od 1.9.2020
obed: 1,19 € 1,26 1,33 €  
režijné náklady: 1,39 € 1,49 1,49 €  
SPOLU: 2,58 € 2,75 € 2,82 €  

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a iné fyzické osoby, stravujúce sa v školskej jedálni sú povinné uhradiť finančný príspevok v prospech účtu Školskej jedálne najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Z platby musí byť zrejmé, za ktorého stravníka je platba poukázaná.

Strava sa uhrádza :   

- poštovou poukážkou;

- prevodným príkazom prostredníctvom internet bankingu.

  IBAN ŠJ: SK18020000000020238382

TOPlist