VYHLÁSENIE  V Ý Z V Y  NA VOĽBY ČLENOV DO RADY ŠKOLY 

Obec Liešťany 1

972 27 Liešťany

Podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov skončilo funkčné obdobie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Liešťany v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liešťany

Obec Liešťany v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje

v ý z v u

na voľby členov do rady školy a na delegovanie zástupcov obce, v ktorej má škola sídlo

Uzávierka výzvy je 26. 09. 2022

Meno a priezvisko zvolených členov za jednotlivé kategórie (pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, rodičia žiakov školy alebo školského zariadenia, delegovaných  zástupov obce, v ktorej má škola sídlo aj s kontaktnými údajmi (adresa, číslo telefónu, e-mail) Vás žiadame písomne oznámiť v obálke s označením „Rada školy“ na adresu:

Základná škola s materskou školou Liešťany 192

972 27 Liešťany

                         ...…………………..                      

  Ľubomír Noska

    starosta Obce Liešťany

 

Vyhlásenie  v ý z v y  na voľby členov do rady školy 

Obec Liešťany 1

972 27 Liešťany

Podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov skončilo funkčné obdobie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Liešťany v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liešťany

Obec Liešťany v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje

v ý z v u

na voľby členov do rady školy a na delegovanie zástupcov obce, v ktorej má škola sídlo

Uzávierka výzvy je 25. 01. 2018

Meno a priezvisko zvolených členov za jednotlivé kategórie (pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, rodičia žiakov školy alebo školského zariadenia, delegovaných  zástupov obce, v ktorej má škola sídlo aj s kontaktnými údajmi (adresa, číslo telefónu, e-mail) Vás žiadame písomne oznámiť v obálke s označením „Rada školy“ na adresu:

Základná škola s materskou školou Liešťany 192

972 27 Liešťany

                         ...…………………..                      

  Ľubomír Noska

    starosta Obce Liešťany

 

    RADA ŠKOLY

pri ZŠ s MŠ Liešťany

 

Rada školy  je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy,  pri ktorom je zriadená.

Rada školy alebo rada školského zariadenia („ďalej len rada školy) je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.

Zriadenie a zloženie

Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. Náklady na činnosť rady školy sa uhrádzajú z rozpočtu školy, alebo z rozpočtu zriaďovateľa školy.

Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Ak má škola nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady školy môže byť nižší ako 11. Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.

Presnejšie zloženie a počet členov rady školy určí zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pričom dodržiava zásadu, že počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový.

Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ak zriaďovateľom je obec, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Pri základnej škole s materskou školou sa ustanoví rada školy, ktorej členom je aj zvolený zástupca rodičov detí materskej školy a zvolený zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy.

Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa pre základné školy zriadené obcou sú členmi rady školy aj jeden delegovaný zástupca krajského školského úradu a jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie.

 

Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa

Rada školy:
- uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa,
- navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa a
- predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.

Ak je zriaďovateľom obec, samosprávny kraj alebo krajský školský úrad, vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie zriaďovateľ na návrh rady školy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia návrhu. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výberového konania okrem kandidáta, ktorý bol už odvolaný zriaďovateľom (pre dôvody uvedené v § 3 ods. 7 a 8 zákona). Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný, ak tento zákon neustanovuje inak.

Riaditeľa školy alebo školského zariadenia, pri ktorom

- sa rada školy nezriaďuje,
- rada školy nepodala návrh na vymenovanie riaditeľa na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia alebo
- rada školy nenavrhla zriaďovateľovi kandidáta na vymenovanie riaditeľa na základe dvoch po sebe nasledujúcich výberových konaní, na ktorých sa zúčastnil najmenej jeden kandidát, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady (sú uvedené v §3 ods. 5 zákona)

vymenúva zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.

 

Ak zriaďovateľ odvoláva riaditeľa

- za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu,
- za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,
- ak neabsolvuje v určenom termíne prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov alebo
c) na návrh ministra školstva SR, ak budú zistené závažné nedostatky (riaditeľa strednej zdravotníckej školy na návrh ministra zdravotníctva SR),

vyžaduje sa vyjadrenie príslušnej rady školy. Ak príslušná rada školy nepredloží vyjadrenie zriaďovateľovi do 15 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie, zriaďovateľ môže riaditeľa odvolať aj bez vyjadrenia príslušnej rady školy.

Výberové konanie

Výberovou komisiou na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa je rada školy. Organizačné zabezpečenie výberového konania a posúdenie kvalifikačných predpokladov kandidátov na vymenovanie riaditeľa zabezpečuje zriaďovateľ.

Rada školy pri základných školách zriadených obcou vyzve príslušný krajský školský úrad a Štátnu školskú inšpekciu na delegovanie svojich zástupcov do rady školy na účely výberového konania s riadnym hlasom.

Rada školy pri stredných školách zriadených samosprávnym krajom vyzve príslušný krajský školský úrad, Štátnu školskú inšpekciu a jedného delegovaného zástupcu samosprávneho kraja s riadnym hlasom;

v stredných zdravotníckych školách zriadených samosprávnym krajom je prizývaný delegovaný zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia.

Pri vzniku spojenej školy, združenej strednej školy a spojení alebo zlúčení škôl zriaďovateľ obsadí funkciu riaditeľa školy bez výberového konania len do úspešného vykonania výberového konania na riaditeľa, a to najdlhšie na šesť mesiacov.

 

Prerokovacie kompetencie rady školy

Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie

a) návrhy na počty prijímaných žiakov,

b) návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,

c) návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,

d) návrh rozpočtu,

e) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,

f) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,

g) správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,

i) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Riaditeľ školy je povinný predkladať rade školy na vyjadrenie:

•  koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,

•  návrhy na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, zavedenie študijných a učebných odborov,

•  návrhy na počty prijímaných žiakov,

•  návrh školského vzdelávacieho a výchovného programu,

•  návrh rozpočtu školy,

•  návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,

•  správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,

•  informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Obec prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy alebo školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom, najmä

a) koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia,
b) návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom na školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom, a materiálno-technické podmienky na činnosť škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
c) personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
d) požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo v školskom zariadení a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
e) správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole alebo v školskom zariadení.

Rada školy sa vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia.

 

Riaditeľ školy môže rade školy predkladať na vyjadrenie napr.:
•  požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných školou,
•  spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
•  personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov v školstve.

 

Volení a delegovaní členovia rady školy majú právo vyjadrovať sa k predkladaným materiálom a dianiu v škole. Vyjadriť sa neznamená iba zobrať na vedomie, ale aj predložiť návrh, riešenie, podporiť snahu riaditeľa alebo jej zamedziť (napr. zabrániť riaditeľovi uskutočniť organizačnú alebo pedagogickú zmenu, vydať pokyn, ktorý môže mať negatívny dosah na výchovno-vzdelávací proces alebo celkový chod školy), ale aj niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a „vyjadrenia“.

 

Kontaktujte nás

TOPlist