Ranné komunity a významné dni

M

D

CIEĽ

S

E

P

T

E

M

B

E

R

4.

Čo je to komunita, pravidlá komunity- aktívne počúvanie

7.

Pravidlá K - aktívne počúvanie – zopakovanie, aplikovanie 

9.

Pravidlá K - aktívne počúvanie –podávanie slova 

11.

Pravidlá K - zopak., mám právo zdržať sa, učíme sa hodnotiť

16.

ŠPD 9.9. Medzinárodný deň gramotnosti (UNESCO)

.

13.9. Medzinárodný deň čokolády - pozit.účinky, zloženie

18.

14.9. - Svetový deň 1.pomoci - význam, dôležitosť

21.

Význam komunity - spoznávanie sa, hodnotenie, sebahodnotenie

23.

Pravidlá spolužitia - AP, úcta (nevysmievanie sa)

25.

ŠPD Svetový deň mlieka - význam pre ľudský organizmus, deti, konzumácia

28.

26.9. Európsky deň jazykov - komunikácia vo svete, dorozumievanie sa

30.

29.9. Svetový deň srdca - dôležitosť srdca (aj v prenesenom význame, 30.9.)

O

K

T

Ó

B

E

R

2.

1.10. Medzinárodný deň starších - úcta, spolupatričnosť, pomoc

5.

Vzájomné spolužitie ľudí s prírodou - Ži a nechaj žiť!

7.

Pravidlá spolužitia - dôvera, pravdivosť

9.

9.10. Deň jablka - blahodárne účinky, jablčné dobroty (10.10.)

11.

ŠPD 11.10. Deň proti bolesti 

12.

-

16.

ŠPD (právo na dostatok zdravej výživy) 

16.10. Svetový deň výživy - 

Týždeň zdravej výživy (12.- 16.10.)

18.10.

19.

 

21.

23.

 

26

28.

ŠPD - pocit bezpečia v škole

    - linka detskej istoty 116 111

Práva dieťaťa:

- na lásku a starostlivosť; hru a voľný čas; voľbu vierovyznania

- vyjadriť vlastný názor; na dostatok zdravej výživy

- právo stretávať sa; na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, prístup k informáciám. Všetky deti sú si rovné.

 

N

O

V

E

M

B

E

R

2.

 

4.

6.

9.

11.

13.

ŠPD - sebapoznanie a vzťah k sebe

Aktivita - Kniha o mne (s. 30) - Cítim sa výborne, keď...

   Som unavený, keď...

   Moja mama si myslí, že som...

   Najradšej robím...

   Nahnevám sa, keď...

   Môj otec si o mne myslí, že...                (OSR 2.1 )

16.

ŠPD 16.11. Medzinárodný deň tolerancie (UNESCO) 

18.

ŠPD 19.11. Svetový deň prevencie a zneužívanie detí (PSPJ)

20.

ŠPD 20.11. SVETOVÝ DEŇ DETÍ (UNECSO)

23.

Moderné je nefajčiť (PSJP, OSR 4.2 )                       

25.

Týždeň s knihou O. Nagaja Mám básničku na jazýčku

27.

Už básničky idú  z knižky

30.

   Čo slniečko videlo                         (REV 1.9 )

D

E

C

E

M

B

E

R

2.

Zvyky a tradície od Ondreja po Luciu (REV 5.1 )

4.

Zvyky a tradície od Ondreja po Luciu (REV 5.1 )

7.

6.12. Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí

9.

Predchádzanie konfiktom 

11.

11.12. Medzinárodný deň vysielania pre deti

14.

Zvyky a tradície na Luciu

 

16.

18.

 

ŠPD- SZ - sebapoznanie, poznávanie druhých- priateľstvo

Najradšej robím...

Najradšej sa hrám...

Moja obľúbená hračka je...

21.

Vianočné zvykya tradície (REV 1.5.)

J

A

N

U

Á

R

8.

Novoročné zvyky a tradície (REV 1.5)

10.

ŠPD- A- To som ja(s.31) sebapoznávanie, predsavzatia

13.

ŠPD- A- To som ja(s.31) spolupráca-Kniha o mne - pokrač.

15.

Ochrana ŽP-starostlivosť o zvieratá počas zimy (ENV 4.4 )

17.

Pravidlá spolužitia - najlepší osobný výkon

20.

Máme rady prírodu - šetríme energie (ENV 4.2)

22.

Ľudské práva a solidarita k ŽP (ENV 5.1- 2 )

24.

ŠPD- Prvá vec, ktorú chcem urobiť, keď vyrastiem, je ...

27.

ŠPD- Keď vyrastiem, chcem byť ...

29.

Najlepší osobný výkon PS- sebahodnotenie, pravdivosť (hodn.)

 

F

E

B

R

U

Á

R

3.

Spolupráca, spolupatričnosť, vzájomná pomoc SZ(vzáj. hodn.)

5.

6.2. Svetový deň bez mobilu (ENV 5.4 )

8.

8.2. Deň pre bezpečnejší internet (MEV 4.4)

10.

11.2. Svetový deň chorých

12.

12.2. Svetový deň manželstva (VMR)

15.

14.2. Valentín (VMR)

17.-19.

ŠPD- Každý iný, všetci rovní (PSPJ)

22.-

ŠPD Nerob druhému to, čo nechceš, aby robili tebe

28.

ŠPD Budem ti nápomocný

7.

Jar prináša.., na jar sme...

M

A

R

E

C

9.

8.3. Medzinárodný deň žien

11.

ŠPD Zrkadlo sebapoznávania (s. 32, 54)

14.

Spolupatričnosť, pomoc - Rozpr. Krajina chumáčikov (s. 36, 59)

16.

Keby som bol- kvet, vták, hud.nástroj, mesto, potrava... 

18.

Ja to zvládnem, keď ma niekto osloví (PSPJ)

21.

20.3. Svetový deň divadla pre deti a mládež (MEV 3.)

23.

22.3. Svetový deň vody (2.1)

30.

Vynášanie Moreny (REV 5.1 )

30.

28.3. Deň učiteľov

31.

ŠPD 31.3. Svetový deň zdravého spánku (OSR 4.2)

A

P

R

Í

L

1.

2.4. Medzinárodný deň detskej knihy (MEV 3.)

4.

ŠPD 4.4. Medzinárodný deň bez násilia (OSR 2.8)

6.

ŠPD- 7.4. Svetový deň zdravia (OSR 4.2)

8.

Apríl- mesiac Zeme- dôležitosť, starostlivosť (ENV 4.6 )

11.

Apríl- mesiac Zeme- dôležitosť, starostlivosť (ENV 4.6 )

13.

13.4. Deň narcisov - boj poti rakovine

15.-18.

20.4. Medzinárodný deň šťastia

20.

ŠPD 21.4. Medzinárodný deň zdravého spánku

22.

22.4. Deň Zeme (ENV 6.1-4 )- ochrana

25.

ŽIŤ  ENERGIOU

27.

28.4. Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci

29.

Lesoochranárska súťaž (ENV 4.3 )

 

2.

A- silné a slabé stránky (s. 12, 58)

M

Á

J

4.

ŠPD Svetový deň - Pohybom ku zdraviu (OSR 4.2)

6.

ŠPD- 8.5. Deň matiek (VMR 1.2)

9.

PEXESO - rozvíjanie mechan.pamäti

11.

PEXESO - školský turnaj

13.

PEXESO - školský turnaj

16.

ŠPD- 15.5. Svetový deň rodiny (VMR 1) 

18.-   20.

ŠPD Týždeň modrého gombíka (UNICEF)

 

23.

A- Čo sa stane s triedeným odpadom (ENV 4.3 ) Panáčik...s.56

25.-27.

ŠPD - A – Právo na vzdelanie (MUV 6.8 ) Panáčik...s.59

30.

ŠPD-31.5. Svetový deň bez tabaku

J

Ú

N

1.

ŠPD 1.6. MDD

3.

1.6. Svetový deň životného prostredia

6.

Pavučina priateľstva

8.-10.

8.6. Deň najlepších priateľov

13.

14.6. Svetový deň darcov krvi

15.

ŠPD 15.6. Deň otcov

17.

SZ Priateľstvo: Keby som mohol potešiť 3 ľudí, boli by to ...

20.-22.

SZ Priateľstvo: Keby som mohol niekomu pomôcť, bol by to ..

24.

ŠPD 26.6. Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu (PSPJ)

27. -29..

ŠPD  Rozlúčka so školou

Použité skratky: 

K- komunita

A- aktivita

AP - aktívne počúvanie

ŠPD - Škola priateľská k deťom

ŽP- životné prostredie

PSPJ - prevencia sociálno- patologických javov

SZ- sociálne zručnosti 

PS- pravidlá spolužitia

REV- regionálna výchova

ENV- environmentálna výchova

VMR- výchova k manželstvu a rodičovstvu

MUV – multikultúrna výchova

Pravidlá spolužitia 

- DÔVERYHODNOSŤ: Správať sa takým spôsobom, ktorý robí človeka hodným dôvery. 

- PRAVDIVOSŤ: Správať sa jednoznačne a s osobnou zodpovednosťou. 

- AKTÍVNE POČÚVANIE: Počúvať s plným vedomím a pozornosťou. 

- ÚCTA, nevysmievanie sa, NEPONIŽOVAŤ: Nikdy nerobiť nič, čo by pokorovalo, ponižovalo alebo zneuctilo iných či už slovami, gestami alebo činmi. 

- NAJLEPŠÍ OSOBNÝ VÝKON : Vydať zo seba to najlepšie podľa okolností  

Použitá literatúra:

Bagalová, Ľ., Gogolová, D.: Ľudské práva a zručnosti potrebné na ich uplatnenie, ŠPÚ Bratislava, 2007

Zajac, L., Návojský, A. : Panáčik proti chudobe, MPC Trenčín, 2006

TOPlist