RADA ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU V LIEŠŤANOCH

 

 

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien o doplnkov (ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.) a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 291/2004 Z. z.) sa vydáva tento

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

Štatút rady školy je základným normatívno-organizačným predpisom rady školy. Upravuje úlohy rady školy, rokovania rady školy, vzťah rady školy k orgánom miestnej štátnej správy a zriaďovateľovi, práva, povinnosti a zodpovednosť členov rady školy, pravidlá volieb a spôsob doplňovania jej členov.

 

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 1. Rada školy je zriadená pri Základnej škole s materskou školou v Liešťanoch (ďalej len „ZŠ s MŠ Liešťany“).
 2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy.
 3. Rada školy je zriadená dňom 21. 1. 2014, kedy bola zriaďovateľom podpísaná zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady školy konaného 16.1.2014. Jej funkčné obdobie končí dňom 21. 1. 2018.
 4. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
 5. Rada školy plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

 

Čl. 3

Činnosť rady školy

 1. Rada školy sa vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
 2. Rada školy:
  1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
  2. na základe výberového konania podáva zriaďovateľovi návrh kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,
  3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy zriaďovateľovi vždy s odôvodnením,
  4. vyjadruje sa k návrhu na odvolanie riaditeľa školy zriaďovateľom do 15 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie,
  5. vyjadruje sa k návrhu na vyradenie školy zo siete škôl.
 3. Rada školy sa vyjadruje[1]:
  1. k návrhu na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried,
  2. k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu školy[2],
  3. k návrh rozpočtu,
  4. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
  5. k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach do 15.10. príslušného kalendárneho roka,
  6. k správe o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,
  7. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovanému najmenej na dva roky a každoročne k  jeho vyhodnoteniu,
  8. k informáciám o pedagogicko-organizačnom a meteriálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
  9. k návrhu školského poriadku[3].
 1. Rada školy vo výberovom konaní na vymenovanie riaditeľa školy:
  1. je výberovou komisiou,
  2. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa, kde v tajnom hlasovaní  členovia zakrúžkovaním poradového čísla na hlasovacom lístku vyberú jedného z uchádzačov
  3. vyzýva príslušný obvodný úrad a Štátnu školskú inšpekciu na delegovanie svojich zástupcov do rady školy na účely výberového konania s riadnym hlasom,
  4. odovzdá bezodkladne zriaďovateľovi školy (najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania):

• návrh na vymenovanie riaditeľa,

• zápisnicu z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy s prílohami.

 1. Rada školy pri svojej činnosti rešpektuje všeobecne prijatú zásadu apolitickosti a nestraníckosti práce školy a dbá o to, aby otázky politického charakteru nežiaducim spôsobom neovplyvňovali prácu školy.
 2. O činnosti rady školy je spísaná výročná správa, ktorá je verejnosti prístupná.

 

Čl. 4

Zloženie rady školy

 1. Rada školy má 7 členov.
 2. Členmi rady školy sú:
  1. 1 zástupca pedagogických zamestnancov za ZŠ
  2. 1 zástupca pedagogických zamestnancov za MŠ
  3. 1 zástupca nepedagogických zamestnancov školy
  4. 2 zástupcovia rodičov za ZŠ, ktorí nie sú zamestnancami školy
  5. 1 zástupca rodičov za MŠ, ktorý nie je zamestnancom školy
  6. 1 delegovaný zástupca zriaďovateľa.

 

Čl. 5

Členstvo v rade školy

 1. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy.
 2. Funkčné obdobie členov rady školy trvá štyri roky.
 3. Členom rady školy môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá bola platne zvolená vo voľbách do rady školy.
 4. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.
 5. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy .
 6. Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy .
 7. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.
 8. Členstvo v rade školy zaniká:
  1. uplynutím funkčného obdobia rady školy,
  2. vzdaním sa členstva,
  3. ak sa člen rady školy stane riaditeľom školy alebo zástupcom riaditeľa školy,
  4. ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,
  5. ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom základnej školy alebo materskej školy; členstvo  bude ukončené k 31.8. príslušného roku,
  6. ak sa zvolený zástupca rodičov stane zamestnancom školy,
  7. odvolaním delegovaného člena zriaďovateľom,
  8. odvolaním člena z dôvodu neplnenia si povinností vyplývajúcej z členstva v rade školy na základe  štatútu rady školy,
  9. obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
  10. odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin,
  11. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
 1. Členstvo v rade školy sa pozastavuje:
  1. dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy; členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania,
  2. pri potvrdzovaní riaditeľa vo funkcii.
 2. Doplňovanie členov rady školy sa realizuje:
  1. v prípade pozastavenie členstva – rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy v pôvodnom zložení bez člena, ktorému je členstvo pozastavené,
  2. v prípade zániku členstva v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia – predseda rady školy oznámi túto skutočnosť zástupcom tej zložky, ktorú uvedený člen v rade školy zastupuje a požiada o doplnenie nového člena. Pre doplnenie člena pri volených zástupcoch zorganizuje rada školy v spolupráci so zriaďovateľom a riaditeľom školy doplňujúce voľby pre danú skupinu oprávnených voličov.
  3. v prípade zániku členstva predsedovi rady školy pred uplynutím funkčného obdobia –doplnenie nového člena sa uskutoční podľa ods. (10) písmena b) tohto článku a nového predsedu rady školy zvolia jej členovia obdobným spôsobom, ako pri voľbe predsedu rady školy na ustanovujúcom zasadnutí podľa Čl. 7.
 1. Nový člen musí byť doplnený do rady školy najneskôr do 30 dní po zániku členstva členovi rady školy, ktorého má nahradiť.
 2. Pri doplňujúcich voľbách nie je potrebné, aby zriaďovateľ zverejňoval výzvu na doplňujúce voľby do rady školy.

 

Čl. 6

Práva a povinnosti člena rady školy

 1. Člen rady školy má právo:
  1. voliť a byť volený,
  2. navrhovať kandidátov a kandidovať na funkciu predsedu a podpredsedu rady školy,
  3. byť včas informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
  4. hlasovať o všetkých uzneseniach rady školy,
  5. predkladať na rokovanie rady školy vlastné materiály a návrhy,
  6. byť opäť volený do novej rady školy po uplynutí funkčného obdobia,
  7. vzdať sa členstva.
 2. Člen rady školy má povinnosť:
  1. zúčastňovať sa na zasadnutí rady školy; neospravedlnená neúčasť na 3 po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností podľa tohto štatútu,
  2. pravidelne informovať o činnosti rady školy zložky voliteľov, ktoré ho do rady školy zvolili alebo delegovali,
  3. rokovať, vykonávať prieskum alebo zisťovanie v mene rady školy v škole alebo na príslušných dotknutých orgánoch a organizáciách po predchádzajúcom schválení jeho poverenia touto činnosťou v rade školy; prípade, ak vec nestrpí odklad, stačí poverenie predsedom rady školy, ktoré bude potvrdené na najbližšom zasadnutí rady školy.
  4. zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými predpismi,
  5. dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a tento štatút.
 3. Ak si člen rady školy neplní svoje povinnosti podľa štatútu, ktorýkoľvek člen rady školy môže podať návrh na jeho odvolanie.

 

Čl. 7

Ustanovujúce zasadnutie a voľba predsedu rady školy

 1. Nová rada školy musí byť ustanovená najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia existujúcej rady školy.
 2. Na čele rady školy je predseda, ktorého na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolí rada školy zo všetkých svojich členov.
 3. Ustanovujúce zasadnutie rady školy zabezpečuje zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy.
 4. Voľba predsedu rady školy sa môže uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady školy. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina členov rady školy, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny už nevyžaduje. Opakovaná voľba môže prebehnúť aj v ten istý deň.
 5. Riaditeľ školy navrhne zloženie trojčlennej volebnej komisie. Jeho návrh musí byť voličmi schválený a navrhnutí členovia volebnej komisie musia s návrhom súhlasiť.
 6. Predseda rady školy sa volí  tajným hlasovaním.
 7. Volebná komisia pripraví hlasovacie lístky a oboznámi prítomných s pravidlami a podmienkami tajného hlasovania.  
 8. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je krúžkom označený iba jeden kandidát.
 9. Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy na platných hlasovacích lístkoch.
 10. Predsedom rady školy je zvolený kandidát, ktorý vo voľbách získal nadpolovičný počet hlasov členov rady školy. Ak táto podmienka nie je splnená, pokračuje sa vo voľbách až do  zvolenia predsedu rady školy.
 11. Riaditeľ školy zabezpečí z ustanovujúceho zasadnutia rady školy vyhotovenie zápisnice. Zápisnica obsahuje:
  1. opis priebehu a výsledky volieb,
  2. mená a priezviská členov rady školy,
  3. meno a priezvisko zvoleného predsedu rady školy,
  4. ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia.
 12. Prílohu zápisnice tvoria:
  1. prezenčné listiny voličov;
  2. kópia výzvy zriaďovateľa o voľbách do rady školy,
  3. zápisnica o voľbe členov do rady školy za jednotlivé zložky;
  4. kópia alebo výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, na ktorého zasadnutí bol do rady školy delegovaní zástupca zriaďovateľa.
 13. Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia podpisuje zvolený predseda rady školy a najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia ju zašle zriaďovateľovi.
 14. Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zriaďovateľom školy.

 

Čl. 8

Odvolanie predsedu rady školy

 1. Predsedu rada školy môže odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov:
  1. ak sa dokáže, že koná v rozpore so všeobecne záväznými predpismi a ustanoveniami,
  2. ak si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štatútu,
  3. ak nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako 6 mesiacov.
 2. Predsedu rada školy odvolá:
  1. ak o to sám požiada,
  2. ak bol právoplatne odsúdený.
 3. V prípade odvolania alebo zániku členstva predsedovi rady školy pred uplynutím funkčného obdobia preberá do zvolenia nového predsedu rady školy v plnom rozsahu jeho kompetencie podpredseda rady školy.
 4. Doplnenie nového člena ako aj voľbu nového predsedu rady školy zabezpečí podpredseda rady školy.
 5. Nový predseda rady školy musí byť zvolený najneskôr do 30 dní.
 6. Predsedu rady školy zvolia jej členovia obdobným spôsobom, ako pri voľbe predsedu rady školy na ustanovujúcom zasadnutí podľa Čl. 7.

 

Čl. 9

Práva a povinnosti predsedu rady školy

 1. Predseda rady školy zastupuje radu školy navonok, riadi činnosť rady školy a koná a podpisuje písomnosti v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady, ak nie sú zákonom alebo štatútom rady školy vymedzené do pôsobnosti iným. 
 2. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi stretnutia rady školy podľa plánu zasadnutí, resp. podľa potreby.
 3. Predseda rady školy je povinný zvolať radu školy aj v prípade, ak o to požiada tretina členov rady školy, resp. riaditeľ školy alebo zriaďovateľ, a to do 15 dní od doručenia takejto žiadosti.
 4. Predseda rady školy je povinný v lehote do 3 dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy zaslať záznam o ustanovujúcom zasadnutí rady školy zriaďovateľovi.
 5. Predseda rady školy predloží členom na najbližšom zasadnutí rady školy po jej ustanovení návrh štatútu na schválenie.
 6. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí rady školy na príslušný kalendárny rok.
 7. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca príslušného roka. Výročná správa je pre verejnosť prístupná.
 8. Výročná správa obsahuje:
  1. prehľad činností vykonávaných radou školy v kalendárnom roku;
  2. zmeny v zložení rady školy, ku ktorým došlo v priebehu tohto roka;
  3. ďalšie údaje určené radou školy.
 9. Predseda rady školy je povinný najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania predložiť zriaďovateľovi návrh na vymenovanie riaditeľa.
 10. Predseda rady školy je povinný zabezpečiť v súčinnosti s riaditeľom školy archiváciu všetkých dokumentov týkajúcich sa činnosti rady školy. Všetky dokumenty rady školy uchováva predseda rady školy, kým nedôjde k ich archivácii podľa postupu upraveného registratúrnym poriadkom školy.
 11. Ak predsedovi rady školy zanikne členstvo v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia, je povinný preukázateľným spôsobom odovzdať dokumentáciu týkajúcu sa rady školy novému predsedovi rady školy do 10 dní po jeho zvolení.
 12. Ak si člen rady školy neplní povinnosti podľa štatútu, predseda rady školy oznámi túto skutočnosť zástupcom tej zložky, ktorú uvedený člen zastupuje.
 13. Uznesenie rady školy môže obmedziť kompetencie predsedu rady školy.

 

Čl. 10

Vzťah rady školy k riaditeľovi, zriaďovateľovi a iným orgánom miestnej štátnej správy

a školskej samosprávy

 1. Rada školy prerokúva so zriaďovateľom a riaditeľom školy:
  1. koncepciu rozvoja školy,
  2. návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených obvodným úradom,
  3. materiálno-technické podmienky na činnosť školy,
  4. personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy,
  5. požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole a spôsob úhrady nákladov zvýšených z týchto dôvodov,
  6. správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach školy.
 2. Rada školy môže v prípade potreby prizývať na svoje zasadnutia alebo ich časti aj ďalšie osoby, najmä riaditeľa školy, jeho zástupcov, ďalších zamestnancov školy, rodičov, žiakov ako aj ďalšie osoby, ktorých sa prerokovávaná problematika týka. Prizvané osoby nemajú právo hlasovať.
 3. Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy podľa potreby s poradnými orgánmi riaditeľa školy – pedagogickou radou, predmetovými komisiami a metodickými združeniami. Ak rada školy rieši mimoriadne závažný problém, môže si vyžiadať stanovisko pracovníkov školy a rodičov žiakov školy.

 

Čl. 11

Práva a povinnosti riaditeľa školy

 1. Riaditeľ školy predkladá rade školy v súlade s plánom zasadnutí alebo na vyžiadanie príslušné materiály, a to spravidla v písomnej podobe a v požadovanom množstve.
 2. Na žiadosť rady školy je riaditeľ povinný podať informáciu aj osobne.

 

Čl. 12

Pravidlá rokovania rady školy

 1. Rada školy je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
 2. Na platnosť uznesenia rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov rady školy.
 3. Na platnosť uznesenia rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov rady školy.
 4. Každý člen rady školy má jeden hlas.
 5. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej 4-krát ročne. Pozvánky na zasadnutie rady školy zabezpečuje predseda rady školy a zasiela ich členom rady školy najneskôr 3 dní pred termínom zasadnutia e-mailom alebo formou sms.
 6. Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
 7. V prípade, že predseda rady školy nemôže zasadnutie riadiť osobne, zasadnutie riadi podpredseda alebo iný, predsedom rady školy vopred poverený člen.
 8. O priebehu každého zasadnutia sa vyhotovuje zápisnica najneskôr do 3 dní od ukončenia zasadnutia. Zápisnica obsahuje program zasadnutia, skutočnosti týkajúce sa zasadnutia, prijaté závery a uznesenia, spôsob a výsledky hlasovania. Prílohou k zápisnici je prezenčná listina podpísaná prítomnými členmi rady školy a hosťami zasadnutia. Zápisnica musí byť riadne očíslovaná, podpísaná predsedom rady školy, zapisovateľom a overovateľom.

 

Čl. 13

Vypracovanie a schválenie štatútu

 1. Za vypracovanie štatútu rady školy zodpovedá predseda rady školy.
 2. Predseda rady školy oboznámi členov rady školy s návrhom štatútu ešte pred jeho schvaľovaním.
 3. Člen rady školy sa slobodne vyjadruje k návrhu štatútu a jeho autorstvo je výsledkom spoločného snaženia všetkých členov rady školy.
 4. Štatút rady školy sa schvaľuje verejným hlasovaním na najbližšom zasadnutí rady školy po jej ustanovení nadpolovičným počtom hlasov prítomných členov rady školy.
 5. Platnosť štatútu sa začína dňom jeho schválenia, podpisuje ho predseda rady školy. Platnosť štatútu je totožná s funkčným obdobím rady školy alebo môže platiť do času schválenia nového štatútu, ak sa o tom dohodnú členovia rady školy.
 6. Priebeh schvaľovania štatútu, spôsob a výsledky hlasovania sú podrobne zapísané v zápisnici zasadnutia rady školy, na ktorom bol schválený.
 7.  Zmeny v štatúte je možné vykonať iba formou dodatku, ktorý schvaľuje rada školy obdobným spôsobom ako štatút.
 8. Štatút rady školy podlieha archivácii podľa Čl. 9 bod (10).
 9. Štatút rady školy je pre verejnosť prístupný.

 

Čl. 14

Finančné zabezpečenie rady školy

(1) Finančnú úhradu nákladov na ustanovenie a činnosť rady školy zabezpečuje riaditeľ školy.

(2) Rada školy zabezpečuje svoju administratívnu činnosť z prostriedkov rozpočtu školy.

(3) Rada školy nemá vlastný majetok.

 

Čl. 15

Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Liešťany dňa 6. 3. 2014  a toho dňa nadobúda účinnosť. Týmto sa ruší predchádzajúci Štatút rady školy.

 

V Liešťanoch 6. 3. 2014

Mgr. Zlatica Vrecková

predseda RŠ

 


[1] v zmysle §5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z.

[2] v zmysle § 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

[3] v zmysle §153 zákona č. 45/2008 Z. z. (školský zákon)


TOPlist