V našej ZŠ ...

 
 
 • - dieťa má pozitívny vzťah k škole
 • - nízky počet detí v triede, max. 15, individuálny prístup p.učiteľky
 • - triednicke hodiny sa realizujú formou komunít 3x týždenne, na ktorých je dieťa aktívne, nebojí sa prejaviť a učí sa životným zručnostiam
 • - vyučovanie cudzieho jazyka už od 1.ročníka
 • - rešpektovanie dieťaťa
 • - individuálna logopedická starostlivosť priamo v ZŠ - poskytovaná špeciálnym pracovníkom, aj asistentom učiteľa (aj domáca príprava)
 • - osvojovanie postupov skupinovej, tímovej práce a spolupráce
 • - intenzívne rozvíjanie komunikačných schopností žiaka a vlastnej kreativity
 • - celková priateľská a rodinná atmosféra v škole, dôraz kladieme na sociálne zručnosti
 • - pravidlá triedy a otvorená diskusia
 • - podľa možností učebnice a zošity zostávajú v škole,  nemusia si ich nosiť domov (ak nemajú DÚ)
 • - striedanie práce a relaxu žiakov na hodine a rešpektovanie prirodzenej potreby pohyb detí v rámci pravidiel
 • - priebežné motivujúce a objektívne hodnotenie úspechov i snahy, poukazujúce na to, čo je možné/potrebné zlepšiť
 • - rešpektovanie prirodzených potrieb dieťaťa - striedanie činností počas vyučovacch hodín, zabezpečenie dostatku pohybových aktitít počas dňa - denný pobyt vonku počas prestávky, v ŠKD, podľa možností i v priebehu vyučovania
 • - zážitkové učenie - zamerané na učenie pre život, dlhodobé pamäťové stopy
 • - celkový rozvoj osobnosti, rozvíjanie talentu, primeraného sebavedomia
 • - zachovávanie ľudových tradícií - Lucie, Vynášanie Moreny, Stavanie májov 
TOPlist