Zaujímavosti o našej 

Kvalitu výchovy a vzdelávania podporuje:

- príjemné rodinné prostredie - všetci sa poznáme, dôverujeme si

- rešpektovanie dieťaťa - jedinečná osobnosť - individuálny prístup

- naša práca uznávaná odborníkmi z CPPP (PaedDr. Rohovská, 

Mgr. Dudžíková) a CŠPP

- individuálna starostlivosť je venovaná nadaným deťom

- osobitá starostlivosť - deti so ŠVVP a integrované deti - uplatňovanie

  individuálnych metodických postupov a hodnotení - spolupráca  

s CPPP

- individuálna logopedická starostlivosť - p.logopedička CŠPP pri ZŠI 

   Brezolupy

objavné vyučovanie (snaha učivo, jav zažiť, objavovať, byť pri tom)

- prístup orientovaný na žiaka (učiteľ riadi proces učenia, žiaci ho 

   vytvárajú)

- učenie pre život

Mozgovokompatibilné prostredie- "mozgovo - súhlasné prostredie" 

Umožňuje žiakovi učiť sa čo najefektívnejšie. Takéto prostredie 

podmieňuje preukázateľné pokroky vo výsledkoch žiakov 

a vštepuje im  celoživotnú lásku k učeniu. Má osem zložiek:

1. Neprítomnosť ohrozenia - dosiahnutie vzájomnej úcty a dôvery 

    učiteľa so žiakmi a žiakmi medzi sebou navzájom.

2. Významnosť obsahu - motivácia- učenie pre život.

3. Primeraný čas - učiteľ venuje primeraný čas jedntlivým činnostiam.

4. Možnosť výberu aktivít -  možnosť rozhodovať sa.

5. Obohatené prostredie - dostatočnými zdrojmi informácií /nástenný 

   materiál, encyklopédie,...

6. Spolupráca - úspešnej spolupráci predchádza nácvik zručností.

7. Okamžitá spätná väzba - overenie pochopenia naučeného.

8. Dokonalé zvládnutie - zvládnutie učiva na úrovni jeho použitia 

    v skutočnom živote - reálne situácie každodenného života.

= žiak nie je schopný učiť sa v situácii ohrozenia. Preto je základnou 

   podmienkou  práce v škole vytvorenie mozgovo-kompatibilného

   prostredia /teda prostredia, ktoré neodporuje činnosti mozgu/. 

   Týchto osem zložiek tvorí nedeliteľný celok - prostredie na učenie.

 

 - muzikoterapia, aromaterapia

  - komunikatívny typ vyučovania s dôrazom na sociálne zručnosti žiakov

Pomocou celoživotných pravidiel a životných zručností učíme deti 

spolupracovať pri riešení úloh, oceňujeme tímovú prácu. Vedieme žiakov

k tomu, aby sa nebáli pýtať, aby veľa premýšľali a veľa vedeli. Našou 

snahou je umožniť žiakom, aby sa stali bádateľmi, vedcami,výskumníkmi,

ľuďmi, ktorí sa vedia orientovať vo svete a spoločnosti, ktorí sa dokážu 

vyrovnať s problémami a kriticky meniť zaužívané stereotypy.

Pravidlá spolužitia 

DÔVERYHODNOSŤ: správať sa takým spôsobom, ktorý robí 

  človeka hodným dôvery

PRAVDIVOSŤ: správať sa jednoznačne a s osobnou 

   zodpovednosťou

AKTÍVNE POČÚVANIE: počúvanie viacerými zmyslami spojené

  s citovým prežívaním

ÚCTA, nevysmievanie sa: rešpektovanie individuality dieťaťa, 

   tolerovanie chybičiek a nedostatkov, ocenenie individuálneho 

   pokroku

NAJLEPŠÍ OSOBNÝ  VÝKON : podľa možností vydať zo seba 

   to najlepšie.  

RANNÁ KOMUNITA je spoločné stretnutie žiakov celej triedy 

aj s učiteľom v kruhu, ktorého cieľom je vytvoriť spoločenstvo

vyjadrovaním a vzájomným odovzdávaním pocitov, 

osobných postojov a názorov jednotlivých členov. 

Cieľ- vtiahnuť každého žiaka do činnosti a naladiť ho na vyučovanie. 

Dlhodobým cieľom je učiť deti navzájom zmysluplne komunikovať. 

Slúži na to, aby sa deti pripravili na dnešný pracovný deň a aby ho 

prežili príjemne, teda bez strachu a stresov. 

Môžu porozprávať, ako sa cítia, čo ich trápi, čo ťaží ich srdiečko. 

Dozvedia sa niečo nové o sebe i spolužiakoch, učia sa tolerancii, 

ohľaduplnosti, ale i starostlivosti o seba i druhých. Prebieha v kruhu, 

čo symbolizuje, že sú si všetci rovní majú rovnaké práva i možnosti.

 

TOPlist