Materská škola Liešťany vznikla 24.9.1979. Od roku 2003 má škola právnu subjektivitu spolu so Základnou školou Liešťany. Je umiestnená v účelovej budove.

Materská škola pracuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie a školského vzdelávacieho programu pod názvom "Zvedavý mravček".

Naša škôlka je 2-triedna:

1. trieda pre deti 2 až 4 ročné deti
2. trieda pre deti 4 až 6 ročné deti.

Jej kapacita je 50 detí. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Stravovanie detí zabezpečuje ďalšia organizačná zložka spoločného subjektu, Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Liešťany.

TOPlist