september 2016

5.

Slávnostné otvorenie šk.roka 2016/2017

7.

Prvá spoločná komunita - pravidlá

9.

Aktívne počúvanie v komunite

12.

Zručnosti života - nevysmievanie sa

13.

Plenárne a triedne RZ rodičov ZS aj MŠ 

14.

Svetový deň čokolády

16.

Didaktické hry

19.

Viem oceniť...

21.

Svetový deň 1.pomoci - význam, dôležitosť

23.

Pravidlá spolužitia

26.

Pravidlá spolužitia

28.

ŠPD Svetový deň mlieka - význam pre ľudský organizmus, deti, konzumácia

30.

26.9. Európsky deň jazykov - komunikácia vo svete, dorozumievanie sa

 

29.9. Svetový deň srdca - dôležitosť srdca (aj v prenesenom význame,)

                                    Október 2016

 

 

3.

1.10. Medzinárodný deň starších - úcta, spolupatričnosť, pomoc

5.

Vzájomné spolužitie ľudí s prírodou - Ži a nechaj žiť!

7.

Pravidlá spolužitia - dôvera, pravdivosť

9.

9.10. Deň jablka - blahodárne účinky, jablčné dobroty (10.10.)

11.

ŠPD 11.10. Deň proti bolesti 

13.

17.

21.

ŠPD (právo na dostatok zdravej výživy) 

16.10. Svetový deň výživy - 

Týždeň zdravej výživy a farebný týždeň (17.- 21.10.)

23.

ŠPD - pocit bezpečia v škole

    - linka detskej istoty 116 111

25.

-

27.

 

Práva dieťaťa:

- na lásku a starostlivosť; hru a voľný čas; voľbu vierovyznania

- vyjadriť vlastný názor; na dostatok zdravej výživy

- právo stretávať sa; na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, prístup k informáciám. Všetky deti sú si rovné.

27.

Strašidelný večer s lampiónovým sprievodom

 

Program pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Jesenné prázdniny 28. 10.-  1. 11. 2016

                                 November 2016

2.

 

4.

6.

9.

11.

13.

ŠPD - sebapoznanie a vzťah k sebe

Aktivita - Kniha o mne (s. 30) - Cítim sa výborne, keď...

   Som unavený, keď...

   Moja mama si myslí, že som...

   Najradšej robím...

   Nahnevám sa, keď...

   Môj otec si o mne myslí, že...                (OSR 2.1 )

16.

ŠPD 16.11. Medzinárodný deň tolerancie (UNESCO) 

18.

ŠPD 19.11. Svetový deň prevencie a zneužívanie detí (PSPJ)

20.

ŠPD 20.11. SVETOVÝ DEŇ DETÍ (UNECSO)

23.

Moderné je nefajčiť (PSJP, OSR 4.2 )                       

25.

- 30.

Týždeň s knihou                          (REV 1.9 )

 

Karaoke show

 

Vianočné trhy

 

                            December 2015

1.

Nácvik kultúrneho programu detí k Vianociam

2.

Zvyky a tradície od Ondreja po Luciu (REV 5.1 )

4.

Zvyky a tradície od Ondreja po Luciu (REV 5.1 )

7.

6.12. Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí

9.

Predchádzanie konfiktom 

11.

11.12. Medzinárodný deň vysielania pre deti

14.

Zvyky a tradície na Luciu

 

16.

18.

 

ŠPD- SZ - sebapoznanie, poznávanie druhých- priateľstvo

Najradšej robím...

Najradšej sa hrám...

Moja obľúbená hračka je...

21.

Vianočné zvykya tradície (REV 1.5.)

Použité skratky: 

K- komunita

A- aktivita

AP - aktívne počúvanie

ŠPD - Škola priateľská k deťom

ŽP- životné prostredie

PSPJ - prevencia sociálno- patologických javov

SZ- sociálne zručnosti 

PS- pravidlá spolužitia

REV- regionálna výchova

ENV- environmentálna výchova

VMR- výchova k manželstvu a rodičovstvu

MUV – multikultúrna výchova

 

Pravidlá spolužitia 

- DÔVERYHODNOSŤ: Správať sa takým spôsobom, ktorý robí človeka hodným dôvery. 

- PRAVDIVOSŤ: Správať sa jednoznačne a s osobnou zodpovednosťou. 

- AKTÍVNE POČÚVANIE: Počúvať s plným vedomím a pozornosťou. 

- ÚCTA, nevysmievanie sa, NEPONIŽOVAŤ: Nikdy nerobiť nič, čo by pokorovalo, ponižovalo alebo zneuctilo iných či už slovami, gestami alebo činmi. 

- NAJLEPŠÍ OSOBNÝ VÝKON : Vydať zo seba to najlepšie podľa okolností  

 

 

Použitá literatúra:

Bagalová, Ľ., Gogolová, D.: Ľudské práva a zručnosti potrebné na ich uplatnenie, ŠPÚ Bratislava, 2007

Zajac, L., Návojský, A. : Panáčik proti chudobe, MPC Trenčín, 2006

 

 

TOPlist