VÍZIA ŠKOLY

Chceme byť školou, ktorá sa usiluje za každých okolností porozumieť svojim žiakom a vie pracovať s deťmi, ktoré majú špeciálne výchovno - vzdelávacie potreby či nadanie. Chceme byť školou, do ktorej chodia deti rady a rodičia cítia, že sú s učiteľmi na pomyselnej jednej vlne.

 

Chceme ponúknuť kvalitný a efektívny výchovno - vzdelávací proces a školský vzdelávací program zameraný tak, aby boli deti čo najlepšie pripravené na celoživotné vzdelávanie. 

PROFIL ŠKOLY

  • nízky počet detí v triede (v súčasnosti min. 7 a max. 13) - možnosť venovať sa deťom INDIVIDUÁLNE (podľa ich potrieb - prac. tempo, nadanie, špeciálne potreby)
  • triednické hodiny realizované formou KOMUNITY 3x týždenne, na ktorých je dieťa aktívne, nebojí sa prejaviť a učí sa životným zručnostiam
  • vyučovanie CUDZIEHO JAZYKA už od 1.ročníka s možnosťou začatia výučby už v materskej škole
  • individuálna LOGOPEDICKÁ STAROSTLIVOSŤ priamo v ZŠ aj v MŠ poskytovaná špeciálnym pracovníkom
  • SPOLUPRÁCA S ODBORNÍKMI z CPPPaP (špeciálni pedagógovia, psychológovia)

 

· intenzívne rozvíjanie komunikačných schopností žiaka a vlastnej kreativity

· celková priateľská a rodinná atmosféra v škole, dôraz kladieme na sociálne zručnosti, pravidlá triedy = pozitívny vzťah dieťaťa ku škole

· priebežné motivujúce a objektívne hodnotenie úspechov i snahy, poukazujúce na to, čo je možné/potrebné zlepšiť – KOMENTOVANÉ HODNOTENIE – dieťa vie nielen akú známku dostalo, ale aj prečo

· k vysvedčeniu dieťa dostane aj slovné hodnotenie - „ OBRÁZKOVÉ VYSVEDČENIE“

· rešpektovanie prirodzených potrieb dieťaťa - striedanie činností počas vyučovacích hodín, zabezpečenie dostatku pohybových aktivít počas dňa - denný pobyt vonku počas prestávky, v ŠKD, podľa možností i v priebehu vyučovania

· ZÁŽITKOVÉ UČENIE - zamerané na učenie pre život, dlhodobé pamäťové stopy

· CELKOVÝ ROZVOJ OSOBNOSTI, primeraného sebavedomia 

· zapájanie sa do projektov významných pre detí – ZÁLOŽKA SPÁJA ŠKOLY, SVETOVÝ DEŇ JAZYKOV, ČÍTAJME SI – projekty zamerané na návrat ku knihe, k literatúre, ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM, ...

 

 VYBAVENIE ŠKOLY

  • v každej triede je interaktívna tabuľa, CD prehrávač, koberec (aktivity v kruhu, oddychové aktivity,energizéry), pestré názorné pomôcky
  • súčasťou školy je aj počítačová učebňa
  • žiaci majú k dispozícii aj multifunkčné ihrisko

· rozvíjanie talentu aj v ZUŠ, ktorej činnosť prebieha v našej ZŠ (výtvarný, tanečný, hudobný odbor – klavír, husle, gitara, flauta)

· KRÚŽKOVÁ záujmová ČINNOSŤ prispôsobená záujmu detí a rodičov

· zachovávanie ľudových tradícií - Lucie, Vynášanie Moreny, Stavanie májov

· záujmová a výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD (školský klub detí - časovo prispôsobený potrebám detí a rodičov)

· príspevok na pomôcky vo výške 35 € pre každého prváka (v spolupráci s OcÚ)

 

 

      VITAJTE na stránke našej ZŠ!

 
TOPlist