Oznámenie o podávaní žiadostí

na prijatie dieťaťa do MŠ Liešťany

na školský rok 2023/2024

 

Podávanie žiadostí do materskej školy sa uskutoční v dňoch

 

od  1. máj - 31. mája 2023

v čase od 6:00 - 16:00 hod.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú:

  • spravidla deti od 3 do 6 rokov;
  • deti od 2 rokov sa prijímajú iba v prípade, ak majú osvojené základné hygienické návyky, a ak sú v materskej škole vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Prednostne sa prijímajú:

  • deti, ktoré dovŕšili 5 rok veku a v nasledujúcom školskom roku majú plniť povinnú školskú dochádzku;
  • dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky;
  • dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rok veku  a ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Forma a priebeh zápisu:

  • dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 
  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla. 
  • rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Z dôvodu ľahšej adaptácie  dieťaťa,  možno  prijať  dieťa  na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca  privádza  dieťa  do  materskej školy  postupne   na  jednu, dve a najviac štyri  hodiny denne.  Ak sa dieťa  zadaptuje v materskej škole, môže po dohode zákonného  zástupcu  s riaditeľom  pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej  adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.
 

Pri rozhodovaní sa postupuje podľa:

- § 28 zákona č.245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

- § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

- § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č.308/2009 Z.z.

V zmysle § 5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy.


 

 

 

 

 

 

 

  

TOPlist